Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия

Проект и главна цел: АДБФП BG16RFOP002-2.089-4589-C01

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: ПРЕСПА ХОЛИДЕЙ ЕООД, ЕИК 202742671​
Обща стойност: 50 000 /петдесет хиляди/ лв., от които 42 500 /четиридесет и две хиляди и петстотин/ лв. европейско и 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.11.2021 г.​
Край: 25.02.2022 г.